Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy strony internetowej producenta mebli znajdującej się pod adresami: www.drewnolite.pl oraz drewnolite.com.pl, zwanej dalej serwisem internetowym.
2. Właścicielem serwisu internetowego jest ZDK Maciej Dublasiewicz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 16/34, 03-286 Warszawa, NIP: 118-124-13-04, REGON: 147250540 zwany dalej Producentem lub Sprzedającym.
3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Regulamin ten reguluje kwestie dotyczące korzystania z serwisu internetowego http://www.drewnolite.pl oraz http://www.drewnolite.com.pl, a także korzystania z produktów zakupionych od Producenta.
5. Serwis internetowy służy wyłącznie prezentacji produktów wytwarzanych przez Producenta oraz ułatwia kontakt Kupującego ze Sprzedającym.
6. Serwis internetowy nie jest sklepem internetowym w rozumieniu przepisów prawa.
7. Rozwiązania technologiczne zastosowane w serwisie internetowym służą wyłącznie zainicjowaniu kontaktu Kupującego ze Sprzedającym oraz wstępnemu określeniu przedmiotu zamówienia.
8. Proces formalnego składania zamówienia odbywa się poza serwisem internetowym i został opisany w punkcie III.
9. Płatność za usługę/towar także odbywa się poza serwisem internetowym.
II. POROZUMIEWANIE SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ
1. Każdy zainteresowany zamówieniem towaru i/lub nawiązaniem współpracy może skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b. telefonicznie dzwoniąc na numer 514 448 884 w godz. 9-16 w dni robocze.
III. PROCES ZAMAWIANIA TOWARU
1. Serwis internetowy umożliwia zapoznanie się z katalogiem produktów Producenta.
2. Przy każdym produkcie Klient może znaleźć informacje o dostępnych wariantach, danych technicznych i innych parametrach użytkowych (oraz terminie realizacji ewentualnego zamówienia).
3. Klientami, w przypadku osób fizycznych, mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Producent podaje cenę wybranych produktów na swojej stronie internetowej.
5. Ceny mogą mieć charakter wariantowy, uzależniony od typu, wielkości i innych parametrów technicznych danego produktu.
6. Ceny mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zamawianego towaru, terminu i innych parametrów, które każdorazowo Klient uzgadnia ze Sprzedającym.
7. Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT.
8. Ostateczna cena produktu wpisywana jest w formularz zamówienia, o którym mowa w pkt. 11.
9. Klient zainteresowany zamówieniem produktu ma możliwość przesłania stosownej informacji (zapytania) drogą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając jednocześnie liczbę sztuk oraz wymiar i inne dostępne parametry techniczne produktu, o ile takowe są wyróżnione.
10. Klient przesyłając zapytanie zobowiązany jest do podania, co najmniej imienia, prawidłowego adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
11. Po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o zainteresowaniu produktem/produktami przez Klienta, Sprzedający przygotowuje formularz zamówienia, który przesyła Klientowi na otrzymany od Klienta adres e-mail.
12. Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia warunków zamówienia (np. poprzez e-mail) i przesłania tej informacji go w formie elektronicznej do Producenta na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13. Potwierdzenie warunków zamówienia przesłane do Producenta skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży w zakresie zamawianych produktów pomiędzy Klientem a Producentem.
14. Jeżeli świadczenie na rzecz Klienta będzie niemożliwe (produkcja wskazanych towarów), Klient zostanie poinformowany przed zleceniem zamówienia.
15. W formularzu zamówienia Klient otrzymuje specyfikację wszystkich danych dotyczących zamówienia, w tym komplet informacji nt. płatności za złożone zamówienie, kosztów dostawy, rabatów itp.
IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie drewnolite.pl są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. W związku z powyższym Klientowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. W przypadku zakupu przez Klienta produktu gotowego (np. z ekspozycji) Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
a) Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
b) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
c) Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
d) Zwrócony przedmiot umowy powinien być w stanie nienaruszonym. Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

3. W przypadku:
a. niedostępności lub ograniczonej dostępności materiałów niezbędnych do wyprodukowania zamówionego towaru,
b. zamówienia wielu produktów tego samego rodzaju,
c. zamówienia różnych produktów jednocześnie
termin realizacji może ulec zmianie.
3. W takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym terminie realizacji oraz stanie zlecenia, w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
4. Jeżeli nowy termin realizacji zamówienia, określony w korespondencji z Klientem/ustalony telefonicznie nie będzie dla Klienta satysfakcjonujący, Klient ma możliwość odstąpienia od umowy i anulacji zlecenia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
5. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.
6. Termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu przeznaczonego na ewentualną dostawę.
V. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
1. Bez uprzedniej zgody Sprzedającego nie ma możliwości dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zamówionych produktów, po przesłaniu podpisanego formularza zamówienia.
VI. FORMY PŁATNOŚCI
1. Płatność za produkt następuje maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych, od dnia przesłania Producentowi podpisanego formularza zamówienia, na konto wskazane w formularzu zamówienia.
2. Płatność dokonywana jest z wykorzystaniem przelewów tradycyjnych na konto Sprzedającego, wskazane w formularzu zamówienia, na podstawie wystawionej faktury VAT.
3. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
4. Klient zobowiązany jest podać, w formularzu zamówienia, prawdziwe dane do faktury VAT.
5. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczna, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia.
6. W przypadku braku takiej zgody, Sprzedający przygotuje fakturę w wersji papierowej.
7. Ceną ostateczną, wiążącą Sprzedającego i Klienta jest cena produktu/ów podana w formularzu zamówienia.
8. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedającego są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT).
VII. CENY I WARUNKI DOSTAWY
1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych.
2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru uzgadniany jest indywidualnie z każdym Klientem i stanowi element ceny zatwierdzonej przez Klienta w formularzu zamówienia.
3. Producent obsługuje zamówienia zarówno z terenu Polski jak i spoza granic kraju.
4. Z uwagi na różne gabaryty zamawianych produktów, dużą liczbę możliwych konfiguracji, cena dostawy zamówionego towaru podawana jest Klientowi w formularzu zamówienia i jest każdorazowo kalkulowana na potrzeby danego zlecenia.
5. Producent dopuszcza możliwość odbioru osobistego po uprzednim ustaleniu warunków odbioru.
6. Odbiór osobisty zamówionych produktów nie wiąże się z ponoszeniem przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
VIII. WARUNKI GWARANCJI
1. Producent udziela gwarancji na sprzedawane towary i zapewnia ich bezpłatną naprawę, przesłanie części lub wymianę w okresie gwarancyjnym.
2. Gwarancja dotyczy wszelkich ukrytych wad produkcyjnych - wykonania oraz wad materiałowych.
3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odebrania towaru przez Klienta.
4. Dla zachowania uprawnień z gwarancji wystarcza wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres sklepu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest posiadanie przez Klienta oryginału faktury lub paragonu fiskalnego wystawionego przy sprzedaży towaru.
6. O ile nie zajdą żadne szczególne okoliczności, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach Producent ustosunkuje się do reklamacji i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jej uwzględnienia.
7. W przypadku naprawy towaru u Klienta zostanie z nim ustalony termin i orientacyjny czas trwania naprawy.
8. W przypadku naprawy towaru w innym miejscu, a także w przypadku wymiany towaru na nowy, Producent wskaże Klientowi adres, pod który winien on przesłać wadliwy towar.
9. Przesłanie przez Klienta wadliwego towaru do Producenta odbywa się na koszt Klienta. Przesłanie naprawionego towaru przez Producenta do Klienta, odbywa się na koszt Producenta.
10. Używanie produktu niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet do wypadku. Producent nie odpowiada za powstałe z tego powodu szkody.
11. Drewno jest produktem naturalnym, co oznacza, iż warunki atmosferyczne (temperatura, wilgotność powietrza) mają wpływ na jego strukturę, powierzchnię i kolor. Do produkcji naszych mebli wykorzystujemy starannie suszone/sezonowane materiały, doskonale sprawdzające się we wnętrzach/pomieszczeniach zamkniętych. Niemniej każdy rodzaj drewna może w różny sposób reagować na zmieniające się warunki otoczenia, odkształcać się lub zmieniać swoją barwę. Takie zmiany nie są podstawą do reklamacji produktu, a stanowią nieodłączną cechę wszystkich produktów wykonanych z litego drewna.
12. W celu zachowania jak najlepszej kondycji, zakupione meble winny być przechowywane w temperaturze pokojowej (19-23 oC) z zachowaniem wilgotności na poziomie 40-65%.
13. Niewłaściwe korzystanie /ustawienie zakupionych mebli (np. w bliskim kontakcie z wysoką temperaturą i/lub wodą, zalanie, ustawianie na nich gorących naczyń itp.) może powodować uszkodzenia, za które Producent nie odpowiada i które nie są podstawą do reklamacji produktu.

14. Do obowiązków Klienta należy wykonywanie konserwacji produktu.

15. Prawa i obowiązki stron z tytułu rękojmi za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego.
16. Gwarancja nie obejmuje:
- wgnieceń, zgięć, pęknięć, przebarwień i innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
- uszkodzeń będących wynikiem przechowywania mebli w nieodpowiednim miejscu (np. wilgotnym lub w sąsiedztwie pieców),
- uszkodzeń powstałych z powodu złego konserwowania mebli,

17. Gwarancja traci ważność w przypadku:
- upływu okresu gwarancji, utraty dowodu sprzedaży,
- używania uszkodzonego bądź niesprawnego produktu
- samodzielnego, nieprofesjonalnego dokonywania napraw oraz modyfikacji produktu
- używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem
XI PRZEPISY KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.drewnolite.pl/regulamin
2. Klient ma możliwość odczytu, oraz dokonania wydruku regulaminu.
3. W przypadku zmiany treści regulaminu, Producent poinformuje Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.drewnolite.pl.
4. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
5. Zmiany regulaminu nie wpłyną na prawa nabyte przez Klientów, korzystających z serwisu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian.

 

Showtime

KontaktNapisz lub zadzwoń

Nasze meble produkujemy na terenie
WARSZAWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

Jeśli masz pytania, wątpliwości, chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub nawiązać współpracę napisz do nas lub zadzwoń.

Odpowiadamy na każdą wiadomość e-mail.

DREWNOLITE.PL
e-mail: 
kontakt@drewnolite.pl
tel.: + 48 514 448 884
tel.: + 48 609 126 125
Dołącz do nas na Facebook-u:
http://www.facebook.com/drewnolitepl/ 

Zobacz nas na Instagramie:
https://www.instagram.com/drewnolite/